dcsimg

Cha̍p-kha-ba̍k ( Nan )

provided by wikipedia emerging languages

Cha̍p-kha-ba̍k (ha̍k-miâ: Decapoda), Malacostraca-kong ê kah-khak-lūi ba̍k, hūn-chú pau-koah chin chē thong lâng chai ê tōng-bu̍t, chhin-chhiuⁿ , hê-á, liông-hê. kià-seⁿ-á.

Só͘-ū ê cha̍p-kha-lūi to ū 10 ki kha; in sī kah-khak-lūi ê 8-tùi heng-khám hū-sio̍k chi-thé (thoracic appendages) ê āu 5-tùi. Thâu-chêng 3-tùi hū-sio̍k chi-thé sī chhùi-pō͘ ê pō͘-hūn, hō chò maxillipeds, kî-thaⁿ sī kiâⁿ-lō͘/khioh-chia̍h iōng--ê kha (pereiopods). Chin chē cha̍p-kha-tōng-bu̍t ū 1-tùi kha ū tōa-ki khîⁿ-á (pincer). Pak-tó͘ chat sûi-ê ū 1 tùi hū-sio̍k chi-thé (hō chò pleopods), siōng boé tùi sī boé-liu-sìⁿ (tail fan) ê kiat-kò͘ chi it (hō chò uropods).

Tô͘

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Cha̍p-kha-ba̍k: Brief Summary ( Nan )

provided by wikipedia emerging languages

Cha̍p-kha-ba̍k (ha̍k-miâ: Decapoda), Malacostraca-kong ê kah-khak-lūi ba̍k, hūn-chú pau-koah chin chē thong lâng chai ê tōng-bu̍t, chhin-chhiuⁿ , hê-á, liông-hê. kià-seⁿ-á.

Só͘-ū ê cha̍p-kha-lūi to ū 10 ki kha; in sī kah-khak-lūi ê 8-tùi heng-khám hū-sio̍k chi-thé (thoracic appendages) ê āu 5-tùi. Thâu-chêng 3-tùi hū-sio̍k chi-thé sī chhùi-pō͘ ê pō͘-hūn, hō chò maxillipeds, kî-thaⁿ sī kiâⁿ-lō͘/khioh-chia̍h iōng--ê kha (pereiopods). Chin chē cha̍p-kha-tōng-bu̍t ū 1-tùi kha ū tōa-ki khîⁿ-á (pincer). Pak-tó͘ chat sûi-ê ū 1 tùi hū-sio̍k chi-thé (hō chò pleopods), siōng boé tùi sī boé-liu-sìⁿ (tail fan) ê kiat-kò͘ chi it (hō chò uropods).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors